S先生 38歲
職業:業務;需求:300萬;用途:整合負債
2021/08
27
C先生 36歲
職業:近海漁民;兼職:小吃店;需求:30萬;用途:房屋修繕
2021/07
20
S小姐 37歲
職業:會計;需求:15萬;用途:醫療費用
2021/06
18
Z小姐 39歲
職業:電子業;需求:6萬;用途:支撐家計
2021/06
18
L先生 25歲
職業:護理師;需求:20萬;用途:償還借款
2021/06
18